มาตรฐานการรับรอง

เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อความปลอดภัยทางอาหารตามมาตรฐานสากล


CODEX HACCP & GHPs

บริษัท รุ่งโรจน์แอดเซอร์วิส จำกัด

ISO 9001:2015

บริษัท รุ่งโรจน์แอดเซอร์วิส จำกัด



Cookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy